امپدانس (Impedance) مفهوم کلی تری از مقاومت الکتریکی است اما تفاوت هایی با هم دارند که در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

-در مدار جریان متناوب (AC):

مقاومت دارای مقدار عددی ولی در زاویه فاز صفر است. یعنی مقدار مقاومت فقط عددی حقیقی است.

ولی امپدانس دارای مقدار عددی و فاز است.

یعنی مقدار آن یا عددی حقیقی و یا مختلط است.

این مقدار طبق قانون اهم از تقسیم ولتاژ متناوب بر یک جریان متناوب به دست می آید.

مدار جریان متناوب (AC)

-در مدار جریان مستقیم (DC):

تفاوتی بین این دو وجود ندارد چون در این مدارها، زاویه فاز آن صفر است و فقط دارای مقدار عددی و حقیقی است.

پس می توان گفت نشان دهنده مقدار مقاومت ناشی از جریان الکتریکی متناوب تحت ولتاژ متناوب برای هر قطعه است و
مثل مقاومت واحد اندازه گیری آن اهم است.

مدار جریان مستقیم (DC)

به بیان دیگر، تفاوت اصلی امپدانس (Impedance) و مقاومت زمانی به وجود می آید که با تغییر فرکانس، قطعه مقاومت مختلفی را نمایش دهد.

درحالی که مقاومت (Resistance) با فرکانس تغییری نمی کند.


امپدانس، که با نماد Z نشان داده می شود، معیاری برای مخالفت با جریان الکتریکی است که با اهم اندازه گیری می شود. برای سیستم های DC، امپدانس و مقاومت یکسان است و به عنوان ولتاژ در یک عنصر تقسیم بر جریان (R = V/I) تعریف می شود.

امپدانس

در سیستم های AC، “راکتانس” به دلیل سهم خازنی و اندوکتانس وابسته به فرکانس وارد معادله می شود. امپدانس در یک سیستم AC همچنان بر حسب اهم اندازه گیری می شود و با معادله Z = V/I نشان داده می شود، اما V و I وابسته به فرکانس هستند.

امپدانس ورودی ZIN

امپدانس ورودی (ZIN) امپدانسی است که توسط هر چیزی که به ورودی مدار یا دستگاه متصل است، مانند آمپلی فایر؛ دیده می شود. این اثر ترکیبی از کل مقاومت، ظرفیت خازنی و اندوکتانس متصل به ورودی داخل مدار یا دستگاه است.

استفاده از عبارت “امپدانس ورودی” حتی برای موارد ساده ای که فقط مقاومت وجود دارد، طبیعی است. در واقع معمولاً منطقی است که فرض کنیم یک Impedance ورودی فقط مقاومت است به شرطی که سیگنال ورودی فرکانس پایین (کمتر از ۱ کیلوهرتز) داشته باشد.

امپدانس ورودی ZIN

اثرات خازن و اندوکتانس با فرکانس متفاوت است، بنابراین اگر اینها وجود داشته باشند امپدانس ورودی با فرکانس متفاوت خواهد بود. اثرات خازن و اندوکتانس به طور کلی در فرکانس های بالا بسیار مهم است.

معمولا امپدانس ورودی باید زیاد باشد، حداقل ده برابر Impedance خروجی مدار یا قطعه که سیگنالی را به ورودی می دهد. این تضمین می کند که ورودی منبع سیگنال را سر بار نمی کند و قدرت (ولتاژ) سیگنال را به میزان قابل توجهی کاهش نمی دهد.

امپدانس خروجی ZOUT

خروجی هر مدار یا قطعه ای معادل امپدانس خروجی (ZOUT) به صورت سری با منبع ولتاژ کامل (VSOURCE) است. این مدار معادل نامیده می شود و نشان دهنده اثر ترکیبی کل منابع ولتاژ، مقاومت، خازن و اندوکتانس متصل به خروجی داخل مدار یا دستگاه است. توجه داشته باشید که VSOURCE معمولاً با ولتاژ منبع تغذیه برابر نیست.

استفاده از عبارت “امپدانس خروجی” حتی برای موارد ساده ای که فقط مقاومت وجود دارد، طبیعی است. در واقع معمولاً منطقی است که فرض کنیم Impedance خروجی فقط مقاومت است به شرطی که سیگنال خروجی فرکانس پایین (کمتر از ۱ کیلوهرتز) داشته باشد.

امپدانس خروجی ZOUT

اثرات خازن و اندوکتانس با فرکانس متفاوت است، بنابراین اگر اینها وجود داشته باشند امپدانس ورودی با فرکانس متفاوت خواهد بود. اثرات خازن و اندوکتانس به طور کلی در فرکانس های بالا بسیار مهم است.

معمولا Impedance های خروجی باید کم و چیزی کمتر از یک دهم امپدانس بار متصل به خروجی باشند. اگر امپدانس خروجی خیلی زیاد باشد، نمی‌تواند سیگنال به اندازه کافی قوی به بار بدهد، زیرا بیشتر ولتاژ سیگنال در جریان محرک مدار از طریق امپدانس خروجی ZOUT از بین می‌رود. بار می تواند یک قطعه منفرد یا امپدانس ورودی مدار دیگری باشد.

امپدانس با خروجی کم ZOUT

امپدانس با خروجی کم ZOUT << ZLOAD

بیشتر VSOURCE در سرتاسر بار ظاهر می شود، ولتاژ بسیار کمی از بین می رود و جریان خروجی را از طریق Impedance خروجی هدایت می کند. معمولا این بهترین ترکیب است.

امپدانس های منطبق ZOUT = ZLOAD

نیمی از VSOURCE در سرتاسر بار ظاهر می شود، نیمی دیگر از بین رفته و جریان خروجی را از طریق Impedance خروجی هدایت می کند. این چیدمان در برخی موقعیت ها مانند آمپلی فایری ای که بلندگو را هدایت می کند، مفید است زیرا حداکثر توان را به بار می رساند. توجه داشته باشید که مقدار مساوی از توانی که جریان خروجی را از طریق ZOUT هدایت می کند، هدر می رود؛ در نتیجه بازدهی نصف شده و به ۵۰% می رسد.

امپدانس با خروجی بالا ZOUT >> ZLOAD

تنها بخش کوچکی از VSOURCE در سرتاسر بار ظاهر می‌شود که بیشتر آن از بین می‌رود و جریان خروجی را از طریق آمپدانس خروجی هدایت می‌کند. این ترکیب رضایت بخش نیست.

شباهت و تفاوت امپدانس و مقاومت

ابتدا، ما شباهت های این دو را بررسی می کنیم. امپدانس هم درست مانند مقاومت، مقداری است که میزان مقاومتی را که یک قطعه در برابر جریان الکتریکی دارد نشان می دهد و درست مانند مقاومت، واحد اندازه گیری آن، اهم (Ω) است.

در بررسی تفاوت میان مقاومت و امپدانس، باید بگوییم که Impedance از این نظر متفاوت است که مقدار مقاومتی که یک قطعه در برابر سیگنال دارد با فرکانس سیگنال متفاوت است. این بدان معناست که مقاومت قطعه بسته به فرکانس سیگنال ورودی به قطعه متفاوت است. مقاومت یک مقدار و اندازه گیری مستقل از فرکانس است. فرکانس سیگنال عبوری از آن را در نظر نمی گیرد، زیرا فرکانس بر مقاومت قطعات غیر واکنشی تأثیر نمی گذارد. قطعات مقدار مقاومتی را که در مدار ارائه می دهند بسته به فرکانس سیگنال ورودی تغییر می دهند؛ اما امپدانس با توجه به فرکانس سیگنال ورودی به آن متفاوت است.

کاربرد امپدانس

آمپدانس و مقاومت هر دو کاربردهای زیادی دارند و در جاهای بسیار زیادی از آن ها استفاده شده است. به عنوان مثال، برق خانه شما توسط تابلویی که فیوز در آن وجود دارد کنترل می شود. هنگامی که از یک موج الکتریکی عبور می کنید، فیوزها برای قطع برق وجود دارند تا آسیب به حداقل برسد. فیوزهای شما شبیه به مقاومت های با ظرفیت بسیار بالا هستند که می توانند ضربه را تحمل کنند. بدون آنها، احتمال آتش گرفتن سیستم الکتریکی منزل تان وجود دارد؛ البته این مشکل به لطف امپدانس و مقاومت قابل حل است.

کاربرد امپدانس در خازن

کاربرد امپدانس در خازن

موقعیت دیگری که Impedance در آن اهمیت دارد، در خازن ها است. در خازن ها، امپدانس برای مدیریت جریان الکتریسیته در برد مدار استفاده می شود. بدون خازن های کنترل کننده و قابل انطباق جریان الکتریکی، وسایل الکترونیکی شما که از جریان‌های متناوب استفاده می‌کنند یا می سوزند یا از بین می‌روند. از آنجایی که جریان متناوب الکتریسیته را با یک پالس نوسانی تحویل می‌دهد، باید گیتی وجود داشته باشد که تمام الکتریسیته را نگه دارد و اجازه دهد به آرامی برود تا مدار الکتریکی کمتر از حد معمول یا بیش از حد بارگذاری نشده باشد.

 نکاتی درباره امپدانس دستگاه های صوتی

معمولا اندازه گیری های مرتبط با این پارامتر را در مشخصات فنی دستگاه های صوتی مثل هدفون و اسپیکر، به صورت اهم می بینیم.

-هدفون های با امپدانس کمتر با دستگاه هایی که آمپلی فایر ضعیف تری دارند بهتر کار می کنند.
زیرا به قدرت کمتری نیاز دارند تا سطوح صوتی بالاتری داشته باشند.

-اما هدفون های با امپدانس بیشتر برای اینکه سطح صوتی بالاتری داشته باشند،
به قدرت بیشتری هم نیاز دارند و به همین دلیل این هدفون ها برای استودیوهای با کیفیت بالا، مناسب تر هستند.

هدفون با امپدانس کمتر

چنانچه در حوزه کاری خود به مشکلی برخورد کرده‌اید و در جستجوی فرد و یا شرکت‌های توانمند برای حل مشکلتان هستید می توانید با عضویت در سامانه گلوپ و ثبت مشکل خود با این افراد و شرکت ها ارتباط برقرار کنید.

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به گلوپ پلاس مراجعه فرمایید.

این مطلب را دوست داشتید؟ با دوستانتان به اشتراک بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

اگر درباره این مطلب نظری دارید می توانید از طریق این قسمت با ما و بازدیدکنندگان ما به اشتراک بگذارید.