هدايت الكتريكي
مهندسی برق

هدایت الکتریکی الکترولیت

هدایت الکتریکی بر مبنای جریان الکترون‌ها بنا شده است. از میان عنصرهای جدول تناوبی، فلزات که در میان آنها فلزات قلیایی و قلیایی خاکی نیز وجود دارند،

ادامه مطلب »