تراکنش ناموفق

تراکنش ناموفق

تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود، درصورت کسر وجه از حساب حداکثر طی ۲۴ ساعت آینده به حسابتان عودت داده خواهد شد.

چنانچه بعد از گذشت ۲۴ ساعت وجه به حسابتان واریز نشده بوداز طریق لینک زیر با پشتیبانی مجموعه گلوپ موضوع ا درمیان گذاشته تا جزئیات تراکنش را از طریق بانک پیگیری کنند.